Từ ngày 30/3/2024, bãi bỏ chính sách tín dụng cho vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Từ ngày 30/3/2024, bãi bỏ chính sách tín dụng cho vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Ngày 05/02/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/3/2024.

Quyết định nêu rõ, đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì NHCSXH, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký; NHCSXH tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với NHCSXH.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2022, NHCSXH đã giải ngân hơn 901 tỷ đồng để giúp học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mua gần 90,1 nghìn máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. Chương trình tín dụng đã góp phần thực hiện đúng chủ trương công bằng xã hội, quan tâm đến mọi người dân, “không bỏ ai lại phía sau” của Đảng và Nhà nước.