Hiệu quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hiệu quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi mà hộ nghèo có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội ngày 22/11/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trên cơ sở Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản chỉ đạo triển khai của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, Huyện uỷ Thủy Nguyên đã ban hành văn bản để cụ thể hoá trong thực hiện. UBND huyện ban hành văn bản để thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW. Đồng thời Huyện uỷ, UBND huyện đã triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và các văn bản liên quan của Chính phủ, của thành phố tới 100% các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, cấp ủy đảng, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Qua đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Thường xuyên bám sát nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, đưa nội dung này vào các thông báo kết luận, nghị quyết phiên họp thường kỳ, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần quan tâm triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đặc biệt hàng năm UBND huyện đã tập trung huy động các nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH để cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nâng cao. Từ khi ban hành Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo. Qua đó, đã tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và góp phần ổn định tình hình chính trị – xã hội tại địa phương.

Hoạt động tại điểm giao xã Hoàng Động

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội phải xác định chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; điều tra, rà soát, bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định tăng cường tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu dãi của Nhà nước, phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, công tác khuyến nông, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; phổ biến các mô hình vay vốn, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; các điển hình giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xà hội ở địa phương./.