Lan tỏa từ chủ trương của Đảng

Lan tỏa từ chủ trương của Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Nhờ đó, hoạt động tín dụng chính sách xã hội được triển khai kịp thời, các chương trình tín dụng đạt được những kết quả quan trọng.

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội, để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng trên địa bàn, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, thành phố, huyện Thủy Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay  vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Đến 31/3/2024, dư nợ uỷ thác qua các tổ chức chính trị xã hội 669.584 triệu đồng, tăng so với đầu năm 14.684 triệu đồng, thông qua 438 tổ TK&VV quản lý với 18.485  hộ dư nợ.Trong đó Hội Nông dân đạt 208.859 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 278.981 triệu đồng, Hội CCB đạt 109.221 triệu đồng, Đoàn Thanh niên đạt 72.522 triệu đồng. Nợ quá hạn là 394 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động ủy thác duy trì ổn định. Đến nay có 425 tổ xếp loại tốt, 11 tổ xếp loại khá, 02 tổ xếp loại trung bình, không có tổ xếp loại yếu.

Thực tế cho thấy, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Thép chia sẻ: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Huyện luôn quan tâm chỉ đạo việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển qua NHCSXH để cho vay đều tăng qua các năm.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai một cách sâu rộng các chương trình cho vay ưu đãi, mở rộng đối tượng hưởng lợi, kiểm soát nợ xấu ở mức thấp. Tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời, vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội đối với tín dụng chính sách cũng được nâng lên. Đối với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác các cấp, đã luôn đồng hành với các đối tượng tham gia vay vốn, giúp hộ vay tiếp cận với vốn kịp thời, có hiệu quả, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo thực hiện công khai, dân chủ, đúng chủ trương, đúng đối tượng và đảm bảo an toàn vốn.

Theo ông Uông Minh Long – Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên -Trưởng  Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, trong quá trình hoạt động, Ban đại diện luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của HĐQT NHCSXH Trung ương, của cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời; tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp bố trí, ưu tiên dành một phần nguồn vốn ngân sách địa phương hằng năm ủy thác qua NHCSXH để hòa chung cùng nguồn vốn từ Trung ương, để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác; phân công các thành viên phụ trách thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách và công tác giảm nghèo đến từng cơ sở, gắn tín dụng chính sách xã hội với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương./.