Xã Hoàng Động thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Xã Hoàng Động thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

         Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã trở thành một quyết sách đúng đắn, trực tiếp giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội, tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

         Là một trong những đơn vị cấp xã luôn đứng đầu trong công tác triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách; Cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Động luôn bán sát sự chỉ đạo của cấp trên thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH huyện thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác từ NHCSXH; phối hợp công tác bình xét cho vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, chủ trương mới của Đảng, chính phủ và NHCSXH, công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu được triển khai hiệu quả…đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời đúng đối tượng. Ưu tiên nguồn vốn cho vay để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững.

Điểm giao dịch NHCSXH tại xã Hoàng Động

     Ông Nguyễn Công Toàn, Chủ tịch UBND xã Hoàng Động – thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thủy Nguyên cho biết: Chính quyền địa phương luôn bán sát sự chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện để chỉ đạo ban ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, xác nhận đối tượng chính sách để đảm bảo Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Đặc biệt nguồn vốn từ ngân sách địa phương phân bổ về xã được tập trung đầu tư vào những lĩnh vực quan trọng theo định hướng của địa phương, chủ yếu đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực địa phương. Trong các báo cáo, đánh giá hoạt động của địa phương luôn khẳng định nguồn vốn tính dụng chính sách đã góp phần quan trọng giúp người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

             Với những quyết sách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đã đưa chủ chương của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách dành cho người nghèo và đối tượng chính sách ngày càng hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, xứng đáng với sứ mệnh là một chính sách an sinh xã hội đặc biệt, tiếp sức cho người nghèo, các đối tượng chính sách trong hành trình vượt lên đói nghèo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của xã nói riêng và huyện Thủy Nguyên nói chung. Đồng thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Kết quả rà soát theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2023 trên địa bàn xã Hoàng Động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%, hộ cận nghèo 2,12%.

          Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội; ổn định chính trị, an ninh quốc phòng; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền trên cả nước. Sự mở rộng quy mô và hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội được nâng cao đã khẳng định Chỉ thị số 40 ngày càng đi vào cuộc sống./.