Ngân hàng CSXH huyện Thủy Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng CSXH

Ngân hàng CSXH huyện Thủy Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng CSXH

Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH huyện Thủy Nguyên đã phát huy được hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân nắm rõ và tiếp cận các nguồn vốn có ý nghĩa quyết định cho sự thành công trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

Xác định được tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trong hoạt động của đơn vị, vậy nên thời gian qua cùng với triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ngân hàng CSXH huyện rất quan tâm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; tập huấn, hướng dẫn, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản liên quan đến các cấp, các ngành, các bên phối hợp và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp tích cực để triển khai thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện; đồng thời luôn quan tâm xây dựng hình ảnh cán bộ ngân hàng, hình ảnh Ngân hàng CSXH thân thiện, gần dân, sát dân, với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, xem khách hàng là đối tác trong mọi hoạt động, để phục vụ, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu chính đáng, hợp lý, đúng quy định của khách hàng.

Nhiều năm qua, cùng với phát huy tốt vai trò thông tin, tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao  huyện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện tin, bài về những chủ trương, chính sách mới, huy động tiền gửi tiết kiệm, các chương trình cho vay… để người dân hiểu, tiếp cận và tham gia trong các hoạt động của ngân hàng. Đến nay, Ngân hàng CSXH huyện triển khai cho vay 11 chương trình theo quy định của Chính phủ; tổng dự nợ gần 623 tỷ đồng với trên 18.200 khách hàng; 440 Tổ tiết kiệm và vay vốn vay vốn cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vốn để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nhờ phát huy tốt vai trò và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đa dạng kênh tuyên truyền, Ngân hàng CSXH huyện đã nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng chính sách xã hội,  góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.