Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuỷ Nguyên nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuỷ Nguyên nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

Quý I năm 2024, NHCSXH huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với các Tổ chức chính trị xã hội huyện nhận ủy thác triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng kế hoạch nguồn vốn đến ngày 31/03/2024 là  686.244 triệu đồng, tăng 4,3% so với  tăng đầu năm. Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng là 617.626  triệu đồng, tăng 14.684 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 4,3%.

Đến 31/3/2024, dư nợ uỷ thác qua các tổ chức chính trị xã hội 669.584 triệu đồng, tăng so với đầu năm 14.684 triệu đồng, thông qua 438 tổ TK&VV quản lý với 18.485  hộ dư nợ.Trong đó Hội Nông dân đạt 208.859 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 278.981 triệu đồng, Hội CCB đạt 109.221 triệu đồng, Đoàn Thanh niên đạt 72.522 triệu đồng. Nợ quá hạn là 394 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động ủy thác duy trì ổn định. Đến nay có 425 tổ xếp loại tốt, 11 tổ xếp loại khá, 02 tổ xếp loại trung bình, không có tổ xếp loại yếu.

Hoạt động ủy thác của NHCSXH được các TCCTXH các cấp trong huyện quan tâm, giúp tín dụng chính sách trên địa bàn phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo vững, tăng trưởng kinh tế. Khách hàng sử dụng vốn vay hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Thường trực Hội nông dân huyện thăm quan mô hình trồng dưa bao tử tại xã Lưu Kiếm

Trong quý II năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuỷ Nguyên tiếp tục phối hợp cùng các TCCTXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời chủ động rà soát nhu cầu vay vốn tại cơ sở để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, kịp thời tiếp nhận phản ánh nhu cầu và các kiến nghị của nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đến các cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội đoàn thể cấp xã, Ban quản lý Tổ TK&VV về công tác quản lý vốn vay và quy trình thủ tục kiểm tra giám sát. Chủ động xử lý nợ đến hạn, thu hồi nợ quá hạn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV;…nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện ./